Üdvözöljük a Health & Youth weboldalán!  

 

(utolsó módosítás: 2023. szeptember 5.)

A Health and Youth Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon regisztrálókat, illetve vásárlókat (a továbbiakban: Érintett, Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Health & Youth webáruház (a továbbiakban: Webáruház) a www.healthandyouth.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) része, amely az Adatkezelő saját honlapjának minősül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.  Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Az Érintett a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. 
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató szövege szerzői jogvédelem alatt áll, a jelen Weboldalon kívüli felhasználása – teljes egészében vagy bármely szövegrész tekintetében – nem engedélyezett!

1.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • partner”: az üzleti kapcsolatok kialakítása során és azok fenntartása érdekében az Adatkezelőhöz kerülő személyes adatok érintettje; illetve mindazon magánszemélyek és jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek, amelyek részére az Adatkezelő szolgáltatást nyújt, illetve amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyba lépnek;
 • „személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;  
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • „honlap”: healthandyouth.hu  

 

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Cégnév: Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Weboldal üzemeltetője.
Székhely és levelezési cím (egyben panaszügyintézés helye): 1224 Budapest, Diótörő út 108.

Cégjegyzékszám: 01 09 299000  

Adószáma: 25966213-2-43

Tel.: +36 70 610 8084

Egészségközpont (rendelő) címe: 1112 Budapest, Kánai út 9.;  Tel.: +36 30 211 1979

Elektronikus levélcím: info@healthandyouth.hu; ugyfelszolgalat@healthandyouth.hu

 

3.AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ALAPELVEK

 

Az Adatkezelő személyes adatok felvételét, kezelését az Érintett számára átlátható módon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően és tisztességesen végzi. Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel. Az adatkezelés időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódik.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.


4.AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

Az Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:

 1. A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

 • A kezelt személyes adatok köre, statisztikai adatok névtelenül: látogatás időpontja; a Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; a Felhasználó által használt böngésző típusa.
 • Az adatkezelés céljai: weboldal használata; weboldal látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése; statisztikai információk gyűjtése.
 • Az adatkezelés időtartama: A weboldal megtekintésétől számított 2 hónap.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja; az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
 
 1. REGISZTRÁCIÓ

 

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), szállítási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztráció kori IP címe.
 • Az adatkezelés céljai:az Érintett azonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás, szabályszerű számla kiállítása, technikai művelet végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:az Érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok.
 • Az adatok címzettjei (megismerésére jogosult lehetséges személyek): a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

 

Az vásárlási folyamat gyorsabbá, kényelmesebbé tétele érdekében a Webáruházban lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is.

 1. ONLINE VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), szállítási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), utalás esetén bankszámlaszám, a megrendelés időpontja, a megrendeléskori IP cím.
 • Az adatkezelés céljai: az Érintett azonosítása,kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, megrendelés teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, rendeléssel, számlázással, és a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, a házhoz szállítás lehetővé tétele, követelések érvényesítése, vételár visszautalása elállás esetén (bankszámlaszám kezelésének a célja), technikai műveletek végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja:az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 • Az érintettek köre: valamennyi megrendelő Érintett.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.
  A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.  
 • Az adatok címzettjei (megismerésére jogosult lehetséges személyek):a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.  

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van a szolgáltatást értékelni. A vélemény elküldésével az Érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő a weboldalon megjelenítse az értékelést, azt szabadon felhasználja.

 1. VISZONTELADÓI PARTNEREK ADATKEZELÉSE
  1. A partneri kapcsolatok kialakítása során történő adatkezelés

 

 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.
 • Az adatkezelés célja: az ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az üzletszerzés folyamatának elősegítése érdekében.

 

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett Partner törlési kérelméig tart. Az érintett Partner által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
 1. A szerződéses jogviszony során és azt követő esetleges igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és/vagy f) pontja alapján.
 • Az adatkezelés célja: a viszonteladói szerződés teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás.

 

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényestésére nyitva álló idő végéig őrizzük meg.  Amennyiben bármely érintett Partner vagy az általa képviselt jogi személy kéri, úgy a Partner kifejezett hozzájáruló nyilatkozata alapján személyes adatát (név, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelő a fenti határidőn túl is jogosult kezelni, a Partner nyilatkozatának visszavonásáig.
 
 1. NYEREMÉNYJÁTÉK LEBONYOLÍTÁSA SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK
 

Az Adatkezelő időközönként facebook nyereményjátékot szervez és bonyolít le.

A nyereményjátékok lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében jelen Tájékoztató alábbi pontja és a Nyereményjáték Szabályzat az irányadó.

A nyereményjátékra történő regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez a hozzájárulásukat megadó résztvevők név és e-mail cím adatai is a hírlevél adatbázisba kerülnek.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, nyertes játékos lakcíme vagy postázási címe.
 • Az adatkezelés célja: nyereményjátékon való részvétel, nyertesek kisorsolása, értesítése, számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.  
 • Az adatkezelés jogalapja:az Érintett önkéntes hozzájárulása a játékban történő részvétel által, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
 • Az adatkezelés időtartama: direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig. A nem nyertes játékosok és a direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat meg nem adó résztvevők adatai a sorsolást követően törlésre kerülnek. Az átvételi elismervények a Számvtv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 évig kerülnek megőrzésre.
 1. PANASZKEZELÉS
 • A kezelt személyes adatok köre: a Bejelentő nevét, telefonszámát, e-mail címét a panasz körülményeinek kivizsgálása és dokumentálása érdekében kezeljük.
 • Az adatkezelés időtartama:az Adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • Az adatkezelés jogalapja: a panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
 
 1. KAPCSOLATFELVÉTEL
 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel; illetve a Honlap alján található űrlap igénybevételével is felveheti velünk a kapcsolatot.

 • A kezelt személyes adatok köre:küldő neve, e-mail címe, beküldés dátuma, a kérdés szövege, az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, a felhasználó számítógépének IP címe.
 • Az adatkezelés célja: felmerülő kérdések egyeztetése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított legfeljebb 1 év.
 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon és „kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása (Privacy Policy-ja) vonatkozik.      

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


5.HÍRLEVÉL

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten – jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva – hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, aktuális tájékoztatásaival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül – a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.
 • Az adatkezelés célja:az Érintett azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése, technikai művelet végrehajtása.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. 
 • Az adatok címzettjei (megismerésére jogosult lehetséges személyek):a személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.
 • Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt.  6. § (5) bekezdése.
 

6.AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
 

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7342 Mágocs Széchenyi utca 75.

Web: www.evolutionet.hu

 1. A kezelt adatok köre: az Érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az Érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi Érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint azElkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Web: www.gls-group.eu/HU/hu/home

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a termékek kiszállítása.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 3. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi Érintett.
 4. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Online fizetés

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Web: www.otpmobil.hu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés – SimplePay
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 3. Az érintettek köre: az online fizetést kérő valamennyi Érintett.
 4. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
 

Rendszergazda szolgáltatás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Vieeye Online Marketing Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tulipán utca 17/a.

Web: www.vieeye.hu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszergazda szolgáltatás (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 3. Az Érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést leadott valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: Rendszergazda szolgáltatás (fejlesztések, ellenőrzések, hibajavítások)
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Adatkezelő és a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Adatkezelőnek a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart. 
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.
 

Online marketing szolgáltatások

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Csányi László utca 27.

Web:  www.armadillo.hu 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
 1. Az érintettek köre: a weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal látogatottságának növelése, nyereményjáték szervezése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Számlázás

 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: InnVoice Ügyviteli Szoftver Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Olimpia utca 20.

Web: https://www.innvoice.hu

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 
 3. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi Érintett.
 4. Az adatkezelés célja: számla kiállítása.
 5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 
 6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 
 

7.TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő, illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;
 • Átmeneti (session) cookie: az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.  

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.


8.AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


9.AZ ÉRINTETT JOGAI

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák.
Az alábbi pontok tartalmazzák a legfontosabb rendelkezéseket.

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő kérés nélkül is köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést meghatározott feltételek teljesülése esetén.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az II. pontban meghatározott elérhetőségeken tudja az Érintett kezdeményezni.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a XI. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.


10.ADATVÉDELMI INCIDENS


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – világosan és közérthetően – tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat.


11.JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.  

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 1. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


12.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Az Adatkezelő rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 3. Az Adatkezelő informatikai rendszereit érintő biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeiről, feladatköreiről, valamint a mentési eljárásról külön kérésre nyújt tájékoztatást.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR – 2018. május 25. napjától hatályos);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. szeptember 5. napján lép hatályba.

Health and Youth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Minden jog fenntartva.

Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a felhasználói élmény növeléséhez. Amennyiben folytatja a weboldal böngészését, azzal Ön elfogadja a Cookie tájékoztatóban foglaltakat.

A sütik (cookie-k) használatról szóló tájékoztatót a következő linkre kattintva tekintheti meg: Cookie tájékoztató